ក្រុម ឆមាសទី១ (២០១៦-២០១៧) ឆមាសទី២ (២០១៦-២០១៧)
T1 ទាញយក ទាញយក
T2 ទាញយក ទាញយក
I3A ទាញយក ទាញយក
I3B ទាញយក ទាញយក
I4-Indu ទាញយក ទាញយក
I4-Meca ទាញយក ទាញយក
I5-Indu ទាញយក ទាញយក
I5-Meca-1 ទាញយក ទាញយក
I5-Meca-2 ទាញយក ទាញយក
I5-Meca-3 ទាញយក ទាញយក